महाविद्यालयातील Ricoh M२७०१ झेरॉक्स मशीन सुसिस्थित सुरु ठेवण्यासाठी वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करार (AMC) करणेबाबत...

महाविद्यालयातील Ricoh M२७०१ झेरॉक्स मशीन सुसिस्थित सुरु ठेवण्यासाठी वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करार (AMC) करणेबाबत...